Voorwaarden

Algemene voorwaarden VERASEC Versie: 19 januari 2006.

1. Algemeen.
2. Overeenkomst
3. Elektronische communicatiemiddelen.
4. Betalingen.
5. Verplichtingen Wederpartij
6 Aansprakelijkheid VERASEC.
7. Overmacht
8 Geheimhouding.

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbindingen tussen VERASEC en een natuurlijk – of rechtspersoon, hierna te noemen Wederpartij.

1.2 Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door VERASEC zijn bevestigd.

1.3 VERASEC is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.

1.3.1 Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking via publicatie op de internet-website www.VERASEC.nl, e-mail of ander schrijven, van kracht.

1.3.2 Indien de Wederpartij niet instemt met de wijzigingen, heeft de Wederpartij, in afwijking van art. 2.4, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

1.3.3 Tariefswijzigingen gelden alleen voor perioden welke nog niet zijn ingegaan.

1.4 De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien een of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.

1.5 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanmelding door Wederpartij en de schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan door VERASEC. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke of elektronische bevestiging van VERASEC en bij gebreke daarvan door de factuur. Wanneer Wederpartij met gebruikmaking van het internet een digitale (online) aanmelding verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door VERASEC . aan Wederpartij is verstuurd. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, E-mail bevestigingen.

Wederpartij dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door VERASEC wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Wederpartij in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.

1.6 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden:
  deze Algemene Voorwaarden van VERASEC;
 • Dienst(en):
  de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen VERASEC en Wederpartij gesloten Overeenkomst;
 • Bezoeker(s): De particuliere gebruikers van de WEBSite(s) van VERASEC die informatie gebruiken of aanbieden van of op de site(s) alsmede alle andere gebruikers die gebruik maken van de Dienst(en) en of Site(s) van VERASEC.
 • VERASEC:
  Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over VERASEC wordt de bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 30202291 ingeschreven eenmanszaak bedoeld;
 • Overeenkomst:
  de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of elektronische vastlegging, op grond waarvan VERASEC Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Site (s):
  De internetsite(s) in eigendom van of beheerd door VERASEC. Een actueel overzicht wordt gepubliceerd en is toegankelijk via de domeinnaam www.VERASEC.nl
 • Wederpartij:
  Iedere (rechts)persoon die met VERASEC een Overeenkomst heeft gesloten.

1.7 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

1.8 Alle aanspraken van Wederpartij vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

1.9 Deze voorwaarden worden beschikbaar gesteld op de Site en worden, voor zover zij niets reeds ter hand zijn gesteld, op eerste verzoek aan Wederpartij toegezonden.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen VERASEC en Wederpartij gaat direct in op het moment van goedkeuring door VERASEC van een ingediende aanvraag. Het corresponderende tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.

2.2 Door het gebruik of de continuering van het gebruik van de services van VERASEC gaat wederpartij akkoord met de, eventueel gewijzigde, Algemene voorwaarden en uitsluitingen van deze disclaimer en voorwaarden.

2.3 VERASEC behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren zonder opgaaf van redenen.

2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor in het contract vermelde periode. Bij standaard services zoals advertenties, wordt geen contract opgesteld en geld een periode van 12 maanden. Standaard services, zoals advertenties, worden  stilzwijgend met 12 maanden verlengd.

2.5 Bij opzegging van de overeenkomst dient de Wederpartij dit schriftelijk (aangetekend) te melden, minimaal 1 maand voor het einde van de per jaar te verlengen overeenkomst. Tot aan het einde van de overeenkomst is de Wederpartij het gangbare tarief verschuldigd.

2.6 Een overeenkomst is door Wederpartij niet overdraagbaar.

2.7 Contracten tussen bezoekers en adverteerders
VERASEC wil op geen enkele wijze betrokken worden, ook niet als tussenpersoon, om partij te zijn in welk contract dan ook dat wordt afgesloten tussen onze bezoekers en onze adverteerders. Alle contracten tussen bezoekers en adverteerders zijn de verantwoording van die betrokken partijen. VERASEC is niet verantwoordelijk voor welk meningsverschil dan ook welk voorvloeit uit een dergelijk contract

2.8 Indien naar het oordeel van VERASEC daartoe redenen aanwezig zijn, is VERASEC gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te schorten, dan wel, indien VERASEC dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen.

2.9 Indien VERASEC door oorzaak van de Wederpartij extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is VERASEC gerechtigd deze bij Wederpartij in rekening te brengen; onder oorzaken van de Wederpartij vallen bijvoorbeeld, onjuist verstrekte informatie, nalatigheid, veroorzaakte doublures.

2.10 Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden dan erkent Wederpartij, diens aansprakelijkheid voor alle door VERASEC gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

2.11 Overeenkomsten tussen VERASEC en Wederpartij kunnen in de Engelse en Nederlandse taal plaatsvinden. Communicatie kan daarnaast in de Duitse taal plaatsvinden.

3. Elektronische communicatiemiddelen

3.1 In het geval communicatie tussen VERASEC en Wederpartij geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. VERASEC is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

3.2  Wederpartij dient haar eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

3.3 Wederpartij geeft VERASEC toestemming tot het verzenden aan Wederpartij van ongevraagde elektronische berichten inzake nieuws, ontwikkelingen of andere informatie met betrekking tot door VERASEC verleende diensten, services en haar website, onverlet het recht van Wederpartij deze toestemming in de toekomst te herroepen.

4. Betalingen

4.1 Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan.

4.2 De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven. De tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst en exclusief BTW.

4.3 Bij te late betaling behoudt VERASEC zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik van de wanbetaler te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting uitsluitend plaatsvinden, tegen eenmalige betaling van Euro 50.- exclusief BTW.

4.4 VERASEC behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien de Wederpartij de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt.

4.5 Wederpartij erkent diens aansprakelijkheid voor alle door VERASEC gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de wettelijke rente terzake diens verzuim.

4.6 Tot het moment waarop de betaling van betreffende factuur is ontvangen blijft VERASEC formeel eigenaar van hetgeen uit de prestaties van VERASEC voortvloeit. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, domeinnamen, ontwikkelde Websites respectievelijk de revenuen ervan enz.

4.7 De gehanteerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij VERASEC. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van VERASEC in EURO’S, inclusief BTW, eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

5. Verplichtingen Wederpartij

5.1 De Wederpartij zal de eventueel ter beschikking gestelde faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het ongewenst versturen van E-Mail (spamming), het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de Wederpartij enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

5.2 VERASEC behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de Wederpartij handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichtingen terzake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de Wederpartij aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden heeft voldaan.

5.4 Wederpartij erkent de aansprakelijkheid voor schade aan VERASEC of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met voorgaande regels.

5.5 De verplichting tot betaling van het onderhavige tarief gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.

5.6 Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de Wederpartij die handelt in strijd met het in artikel 4.3 gestelde dit rechtvaardigt heeft VERASEC het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen de overeenkomst te ontbinden.

5.7 VERASEC is niet aansprakelijk voor schade aan derden ontstaan door handelingen of gedragingen van de Wederpartij in strijd met voorgaande regels.

5.8 De Wederpartij vrijwaart VERASEC tegen aanspraken van derden terzake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik van de Wederpartij van de systemen en verbindingen.

5.9 De Wederpartij verklaart VERASEC direct per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen indien Wederpartij aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt die verband houden met de activiteiten van Wederpartij op Internet.

5.9.1 Wederpartij vrijwaart VERASEC voor alle aanspraken van derden.

5.10 VERASEC levert een listing service. Daardoor kan VERASEC niet verantwoordelijk gehouden worden voor de correctheid van de informatie in de advertenties. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om het aanbod goed te beschrijven en het is de verantwoording van de geïnteresseerden om de juistheid van de opgenomen gegevens te controleren tot het niveau dat zij noodzakelijk achten.

6 Aansprakelijkheid VERASEC

6.1 VERASEC is niet verantwoordelijk voor foutieve vertalingen of typefouten.

6.2 VERASEC zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site(s) en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen.

6.3 Indien VERASEC niet in staat is het beloofde niveau van dienstverlening te leveren, inclusief maar niet beperkt tot het geheel stoppen van de services, door welke oorzaak dan ook, inclusief oorlog en nalatigheid, kan VERASEC nooit verantwoordelijk gehouden worden voor welke gevolgschade dan ook, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij, welke uitgaat boven het evenredige deel van de kosten welke betaald zijn door de Wederpartij voor de niet geleverde services. Bovendien behoud VERASEC zich het recht voor de Overeenkomst periode uit te breiden met een periode gelijk aan de periode dat de services niet verleend zijn (Opschorting), in plaats van het aanbieden van een terugbetalingsregeling.

6.4 Overeenkomst beëindiging beleid

6.4.1 VERASEC listing service loopt op een jaarlijkse basis. VERASEC kan geen geld terug geven indien een Overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd door de adverteerder. 

 6.4.2 Indien Wederpartij een overeenkomst wil pauzeren kan dit na bevestiging door VERASEC. Op verzoek van de wederpartij zal de overeenkomst weer worden geactiveerd. Uw overeenkomst periode, hoewel niet geactiveerd, blijft doorlopen gedurende de originele periode en de vernieuwingsdatum blijft ongewijzigd. Ook de financiële verplichtingen lopen door tijdens de periode dat de overeenkomst gepauzeerd is. (De vernieuwingsdatum wordt dus niet opgeschoven met een periode die gelijk is aan de periode dat uw listing gedeactiveerd is).

6.4.3 Klachten van bezoekers — VERASEC behoudt zich het recht voor elke listing te beëindigen. In de meeste gevallen zal dit het gevolg zijn van klachten van bezoekers, maar VERASEC behoudt zich het recht voor dit naar eigen inzicht en voor elke reden te doen.

7. Overmacht

7.1 Indien VERASEC niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen (30), zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.2 Indien VERASEC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is VERASEC bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

7.3 Van overmacht van VERASEC in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van VERASEC onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van VERASEC kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen.

8 Geheimhouding

8.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

8.2 De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 8.1 duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *